Rønde Idrætscenter

 

Vedtægter


 

V E D T Æ G T E R
for den selvejende institution

Rønde Idrætscenter

Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
CVR-nr: 32573010
www.roendeic.dk

 

§1 Navn

Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Syddjurs Kommune.

§2 Formål

Institutionen har til formål at forestå driften af centret samt udbygge centret som samlingssted for lokalområdets befolkning til brug for primært idræts- og fritidsaktiviteter samt uddannelse, kurser, møder, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter i området.

§3 Kapital

Den til institutionens oprettelse og drift fornødne kapital tilvejebringes dels ved drift af Rønde Idrætscenter, dels gennem kontingenter og tilskud fra medlemmer, offentlige myndigheder, private personer, institutioner og virksomheder samt ved eventuelle lån. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler.

§4 Medlemmer

Stk. 1. Som medlem af institutionen kan optages enhver enkeltperson eller juridisk enhed, der vedkender sig institutionens vedtægter og betaler kontingent. 

Stk. 2. Institutionens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Et udelukket medlem kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamling

Stk. 1. Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal foregå ved annoncering i en lokal avis med mindst 14 dages varsel. Dagsorden meddeles i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der er medlem af institutionen senest 31. december året før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance ved generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med). Dog kræver ophævelse af udelukkelse af et medlem (jf. § 4 stk. 2) samt ændring af vedtægterne mindst 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.

§6 Generalforsamlingens afvikling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afvikles i henhold til følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. A. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
    B. Centerchefen orienterer om årets gang
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status til       godkendelse.  
  4. Orientering om budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Eventuelt.

Stk. 2. Der føres protokol over generalforsamlingens afvikling og de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

 §7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne stiller skriftligt krav herom indeholdende forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldelsen foregår som til en ordinær generalforsamling jf. §5 stk. 1.

§8 Bestyrelsen

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år, og der vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og op til 3 i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt øvrige medlemmer og fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden. Bestyrelsen nedsætter på første bestyrelsesmøde et forretningsudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen.

Stk. 3. Institutionen tegnes ved underskrift af forretningsudvalget. Ved væsentlige beslutninger herunder køb, salg eller pantsætning samt ved optagelse af lån er det den samlede bestyrelse, der tegner institutionen.

Stk. 4. Bestyrelsen har via forretningsudvalget tilsynet med institutionens daglige ledelse. Centerchefen har ansvaret for ansættelser og afskedigelser samt for at gældende overenskomster overholdes.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, som følger kalenderåret.

Stk. 6. Der udarbejdes referat eller føres en fortløbende beslutningsprotokol, som godkendes af bestyrelsen senest ved næstkommende møde.

Stk. 7. Beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for et forslag.

§9 Regnskab og revision

Stk. 1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med registreret eller autoriseret revisor, og underskrives af den samlede bestyrelse og revisoren inden fremlæggelse for generalforsamlingen.

Stk. 2. Efter godkendelse af driftsregnskab og status på generalforsamlingen fremsendes det til Syddjurs Kommune til orientering.

§10 Økonomisk hæftelse

Stk. 1. Institutionens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af institutionen indgåede forpligtelser. Institutionen hæfter alene med dennes formue. Der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

Stk. 2. Institutionens medlemmer og bestyrelse har ikke økonomiske forpligtelser over for institutionen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Institutionens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.

§11 Institutionens ophør

Stk. 1. Beslutninger om institutionens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Beslutning om institutionens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af institutionens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af dens formue m.m. Disse skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene lokale formål.

Stk. 3. Institutionens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afvikling af institutionen er effektueret. Institutionen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter af bestyrelsen og institutionens revisorfirma.

 

 

 

Godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2016.

 

 

 

Sidst ændret: 19-11-16.

Nyheder


01-09-2018

Ledig stillinger
Se mere her


21-09-2018

Dagens ret uge 39.

Se den her

Fredags tapas for 2
uge 39.

Se den her


01-09-2018

Retro okt 2018

Se mere her


08-05-2018

Læs Nyhedsbrevt
1 & 2 kvartal 2018.

Her kan du også bekræfte
at du ønsker nyhedsbrevet
på e-mail fremover

Se det her


03-05-2018

Se omtale af badminton
i Rønde (Hold-DM for
U17/19 rækkerne) her

Se evt video her


17-03-2018

Se video og foto fra

Syddjurs Award 2018


Skilte sponsor.


Rønde Idrætscenter | Skrejrupvej 9 B | 8410 Rønde | Tlf.: 86 37 20 77 | mail: info@roendeic.dk / caf@roendeic.dk

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de + KV| html| css| Login